----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
-----------------------------------------------------------
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
-----------------------------------------------------------
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
-----------------------------------------------------
AKTUALNOŚCI

PROJEKT 2014

Zaproszenie do udziału w projekcie
" Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" 
                 współfinansowanym ze środków EFS w ramach POKL.   
                                                                                                      
                                                                                         WIĘCEJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statut GOPS Piecki
-------------------------------------------------------
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
-------------------------------------------------------
Portal Funduszy Europejskich
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ASYSTENTA RODZINY - (umowa - zlecenie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2014 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisy ds. zamówień publicznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
06.03.2014 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.03.2014 r.
W związku z brakiem ofert na stanowisko Specjalisy ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach wydłuża się termin na składanie ofert na w/w stanowisko do dnia 26 marca 2014 r.
pl. 1 Maja 6 11-710 Piecki
Tel. 089 742 22 78  Fax. 089 742 21 44
gops@piecki.com.pl
Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych papierniczych i eksploatacyjnych (środki czystości) w ramach realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
19.03.2014 r.
- Zapytanie ofertowe
- Oferta
- Załącznik 1
- Załącznik 2
GOPS Piecki
o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy na ralizację usługi - dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Ogłoszenie
Informacja o wynikach postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.03.2014 r.
o wynikach postępowania dla wyłonienia Wykonawcy na stanowisko specjalisy ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego p.n. "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Informacja o wynikach postępowania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.03.2014 r.
Ogłoszenie
Ogłoszenie o naborze osób do realizacji zadań  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

W
związku z realizacją zadania dot. środowiskowych form wsparcia dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych patologią społeczną w tym podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na animatora grup zabawowych.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.04.2014 r.
Ogłoszenie o naborze
Oferta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2014 r.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,asystenta rodziny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach realizacji

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ( realizowanego przez MIPS)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,asystenta rodziny"
W związku z brakiem ofert na stanowisko animatora grup zabawowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wydłuża termin na składanie ofert do dnia 15 kwietnia 2014 .
Oferta
Ogłoszenie o naborze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2014 r.
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/201/14 Rady Gminy w Pieckach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 2014r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego p.n. 
Kampania profilaktyczno-informacyjna pod hasłem Bezpieczeństwo i ochrona osób przebywających na wodach jeziora MOKREGO BIAŁEGO I WĄGIEL w Gminie Piecki w ramach realizacji działań skierowanych do osób zagrożonych problemami uzależnień.
10.04.2014 r.
OTWARTY KONKURS OFERT
ZAŁĄCZNIKI