AKTUALNOŚCI 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XIX WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "MIŁOŚĆ W RODZINIE NIGDY NIE ZGINIE" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Informacja - PK
Informacja z dnia 2 stycznia 2017 o zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego --->
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022
KOMUNIKAT

Informujemy, że  od  dnia 1 stycznia 2017r.  ulega   podwyższeniu   kryterium    dochodowe  uprawniające  do  otrzymania  pomocy   żywnościowej  w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA   2014 - 2020.       
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Dodano w dniu 19.01.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 26.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Realizacja zadań w: PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
- ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  W NAWIADACH

Dodano w dniu 27.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Uprzejmie informujemy, że  jest  możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl - Zakładka eWnioski
Zuchowe Jasełka w kościele w Nawiadach

W piątek 6 stycznia 2017r. o godz 10 gromada zuchowa z Nawiad wspólnie z wolontariuszami z klasy 5  przedstawiła Jasełka w kościele w Nawiadach dla miejscowych parafian.
Więcej-->
Trzech Kroli (4)
„Mrowisko” dla Babć i Dziadków z „Iskierki Nadziei” w Pieckach

W dniu 16.01.2017. o godzinie 13.00 dzieci ze świetlicy „Mrowisko” w Nawiadach oraz tamtejsze zuchy i wolontariuszki przygotowały występ z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka dla emerytów „Iskierki Nadziei”  z terenu gminy Piecki.
Więcej-->
Iskierka (6)
Przedstawienie dla podopiecznych Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach

        W dniu 19.01.2017r. Zuchy „Leśne Żuczki” ze świetlicy „Mrowisko” i wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach pojechali do Mikołajek przedstawić Jasełka i program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Seniorów z Domu Opieki „Arka”.
Więcej-->
Przedstawienie ARKA (5)
Nawiady w świecie baśni i legend mazurskich
    
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Mrowisko” w Nawiadach prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nawiadach prowadziła podczas pierwszego tygodnia ferii zajęcia dla dzieci pod hasłem „W świecie baśni i legend mazurskich”.
Więcej-->
Ferie (3)
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ  DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ  W RODZINIE

Dodano w dniu 01.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 01.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 15.02.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
Więcej-->
Więcej-->
Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. realizuje projekt pn:
"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"
którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna.
Więcej-->
UWAGA !!!
Rozpoczynają się spotkania szkoleniowe, doradcze  oraz  informacyjne skierowane do osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej bądź ekonomizacją podmiotu ekonomii społecznej.
Obchody "I Gminne Dni Trzeźwości"
W dniach od 9 do 13 lutego 2017 r. na terenie gminy Piecki odbyły się  " I Gminne Dni Trzeźwości ".
Przy organizacji tych obchodów współpracowali członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Mrągowie,Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji"Pegaz" ,Zespół Szkół,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ,a także Parafia p.w. MB Różańcowej w Pieckach.
    Dnia 11 lutego obchodziliśmy 20 lecie grupy samopomocowej AA w Pieckach. W uroczystościach uczestniczyło około 200 osób z terenów Północnej Polski.Jeszcze raz dziękujemy władzom Gminy za możliwość zorganizowania tych uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki za podjęcie inicjatywy zorganizowania obchodów "I gminnych Dni Trzeźwości",pomoc przy pozyskaniu lokalnych sponsorówi osobisty udział w uroczystości,a także do Gminnej Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań"
Sztyblewski Mariusz
Akcja „ Pomóżmy Bezdomnym”
W nocy z 8 na 9 lutego 2017r na terenie Gminy Piecki odbyło się organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Gminnym koordynatorem badań liczby osób bezdomnych został wyznaczony przez Wójta Gminy Piecki pracownik socjalny Monika Bijaczewska
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań:
wyłonienie specjalisty do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, - wyłonienie specjalisty do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rozwijających zainteresowania w świetlicy wiejskiej w Lipowie.


Dodano w dniu 16.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 16.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
WAMA - COOP - zaproszenie
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

a) Instruktor zajęć teatralno-muzycznych i animacyjnych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu 24.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 24.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Więcej-->
Sprawdź jakie uprawnienia przysługująci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
„Bezpieczny i Aktywny Senior” tak nazywa się kampania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, ich aktywizacja, ochrona interesów osób starszych jako konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Kampania ma za zadanie podnieść świadomość na temat znaczenia udziału seniorów w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego wizerunku starości, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższego zachowania samodzielności.
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z założeniami  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach w maju 2016r.,odbył się cykl szkoleń w ramach PROGRAMU ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców" ,poprowadzonych przez wojewódzkiego koordynatora w/w programu .
Szkola dla rodzicow
PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY
dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin
oraz osób dotkniętych problemami przemocy prowadzony
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
„Alimenty wspólna sprawa!”
-  kampania społeczna z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
RPO _ alimenty
Więcej-->
Więcej-->
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Wolontariuszka z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” w konkursie  „Ośmiu Wspaniałych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizował lokalne eliminacje do XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „ Świat na Tak”.
Więcej-->
Spotkanie w  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa  oraz zwiedzanie Sejmu RP

W dniu 5 kwietnia b.r. uczniowie z Zespołu Szkół w Pieckach, przedstawiciele samorządu i grupa rodziców dzieci ze świetlicy wiejskiej w Lipowie  wzięli udział w jednodniowym wyjeździe  do Warszawy, podczas którego zwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Sejm RP. W Centrum Weterana uczestnicy wycieczki, wśród których byli członkowie rodziny Państwa Banach , złożyli kwiaty od Rodziny i wiązankę od Samorządu Gminy Piecki, oraz zapalili znicza pod tablicą z nazwiskiem żołnierza i pod pomnikiem symbolizującym poległych na misjach żołnierzy, oddając w ten sposób hołd żołnierzom,  którzy stracili życie na misjach.
Jednym z poległych był   sierż. Krystian Banach z Lipowa. Zginął 21 grudnia 2011 roku, gdy mina pułapka zabiła całą załogę Rosomaka. Zginęło wówczas pięciu żołnierzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Dla polskiego kontyngentu wojskowego był to najtragiczniejszy zamach w historii misji w Afganistanie. Krystian był najmłodszym polskim żołnierzem, który zginął, miał 22 lata. To była jego pierwsza misja. Pochodził z rodziny wielodzietnej, a swoim wyjazdem chciał wesprzeć rodzinę, był świetnym chłopakiem, kolegą, bratem, synem - tak wspominają go znajomi.
Więcej-->
Centrum weterana (10) Centrum weterana (19)
8 wspanialych (3)
Fundacja - znajdz pomoc
Głównym celem Fundacja „Znajdź Pomoc" jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl". Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze
Szanowni Państwo

Aby przybliżyć zakres świadczeń jakie przewiduje program "Za Życiem" który będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkania informacyjnokonsultacyjnego z udziałem pielęgniarki środowiskowej, lekarza ginekologa, siostry położnej, asystenta rodziny i pracowników GOPS Piecki
Za Zyciem
Nabor II edycja
Rusza nabór do II edycji szkoleń z zakresu możliwości zatrudniania i podejmowania działań gospodarczych w sektorze Ekonomii Społecznej oraz zakładania Przedsiębiorstw Społecznych
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEŃ XIX WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY
„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

Komunikat dla dzieci i rodziców placówki wsparcia dziennego „Mrowisko” w Nawiadach prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Ogloszenie Mrowisko
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- ASYSTENT RODZINY

Dodano w dniu 26.06.2017 - Ogłoszenie o naborze
Dodano w dniu 3.07.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodabo w dniu 4.07.2017 - Ogłoszenie o wyniku naboru
Więcej-->
ogloszenie grupa zabawowa 4.07.2017
Harmonogram pracy Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Piecki prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach  od 26.06.2017 do 07.07.2017 oraz od 10.07.2017 do 31.07.2017
Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

W dniu 3 lipca 2017r. w Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim powołanym zarządzeniem Starosty Mrągowskiego nr 199/1343/2014 w którym wzięło udział 15 osób.
Więcej-->
Rozwoj Ekonomi Spolecznej 3.07.2017
26.06.2017 do 07.07.2017                              10.07.2017 do 31.07.2017
Szkola rodzenia - plakat
SZKOŁA RODZENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkie przyszłe mamy !!!!
ŚWIADCZENIA RODZINNE,   ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, tj. 2017/2018 będą dostępne pod koniec lipca 2017r.
PODZIĘKOWANIA DLA ZESPOŁU "ISKIERKA NADZEII"
FUNDACJA ŚWIETLIK - INFORMACJE
PODPROGRAM 2016 - efekty

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, skierowany do osób potrzebujących trafiły produkty żywnościowe
Więcej-->
1. wszystkie informacje dot. świadczenia wychowawczego ---- >
2. wzory wniosku o świadczenia wychowawcze ----->
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na samodzielne stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu 25.07.2017 - Ogłoszenie o naborze
Dodano w dniu 7.08.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 9.08.2017 - Ogłoszenie o wyniku naboru
Więcej-->
II EDYCJA KONKURSU EKOMODEL
SPOTKANIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
WNIOSEK O OBJĘCIE KOORDYNACJĄ PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

GOPS w Pieckach informuje o możliwości składania wniosków w celu objęcia koordynacją rodziny przez asystenta tj.: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Art. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016r. poz. 1860).
Wniosek do pobrania------->
LOKALNA KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
"ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ KIEROWCO"
Lokalna Kampania Profilaktyczna
Harmonogram pracy Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Piecki prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
W ramach akcji „Nie siedź w domu, chodź z nami”
Obrazek 01 Obrazek 02
Obrazek (3) Obrazek (4)
Ognisko pokoleń w Bobrówku

           W dniach 09-10.08.2017 odbyła się wycieczka Bobrówko- Galindia dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego działających na  terenie gminy Piecki.        
           Pierwszego dnia dzieci pod opieką wychowawców i przewodnika zwiedziły Galindię oraz poznały historię Galindów. Odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Wieczorem odbyło się ognisko pokoleń z udziałem dzieci oraz wielu zaproszonych dostojnych Gości.  Uczestnicy wspólnie spędzili czas przy obrzędowym ognisku harcerskim opowiadając młodemu pokoleniu o czasach harcerstwa swojej młodości z piosenką harcerską dawniej i dziś, które zostało zakończone harcerskim kręgiem przyjaźni.
             Drugiego dnia dzieci uczestniczyły w warsztatach o zdrowym żywieniu zakończonych konkursem. W tym dniu odbyły się również  zabawy i zawody sportowe.