AKTUALNOŚCI 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVIII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Informacja - PK
Informacja z dnia 2 stycznia 2017 o zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego --->
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022
KOMUNIKAT

Informujemy, że  od  dnia 1 stycznia 2017r.  ulega   podwyższeniu   kryterium    dochodowe  uprawniające  do  otrzymania  pomocy   żywnościowej  w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA   2014 - 2020.       
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Realizacja zadań w: PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
- ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  W NAWIADACH
Więcej-->