AKTUALNOŚCI 2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVIII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Informacja - PK
Informacja z dnia 2 stycznia 2017 o zawarciu umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego --->
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022
KOMUNIKAT

Informujemy, że  od  dnia 1 stycznia 2017r.  ulega   podwyższeniu   kryterium    dochodowe  uprawniające  do  otrzymania  pomocy   żywnościowej  w ramach  PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA   2014 - 2020.       
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Dodano w dniu 19.01.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 26.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

Realizacja zadań w: PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
- ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  W NAWIADACH

Dodano w dniu 27.01.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Uprzejmie informujemy, że  jest  możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl - Zakładka eWnioski
Zuchowe Jasełka w kościele w Nawiadach

W piątek 6 stycznia 2017r. o godz 10 gromada zuchowa z Nawiad wspólnie z wolontariuszami z klasy 5  przedstawiła Jasełka w kościele w Nawiadach dla miejscowych parafian.
Więcej-->
Trzech Kroli (4)
„Mrowisko” dla Babć i Dziadków z „Iskierki Nadziei” w Pieckach

W dniu 16.01.2017. o godzinie 13.00 dzieci ze świetlicy „Mrowisko” w Nawiadach oraz tamtejsze zuchy i wolontariuszki przygotowały występ z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka dla emerytów „Iskierki Nadziei”  z terenu gminy Piecki.
Więcej-->
Iskierka (6)
Przedstawienie dla podopiecznych Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach

        W dniu 19.01.2017r. Zuchy „Leśne Żuczki” ze świetlicy „Mrowisko” i wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach pojechali do Mikołajek przedstawić Jasełka i program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka dla Seniorów z Domu Opieki „Arka”.
Więcej-->
Przedstawienie ARKA (5)
Nawiady w świecie baśni i legend mazurskich
    
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Mrowisko” w Nawiadach prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nawiadach prowadziła podczas pierwszego tygodnia ferii zajęcia dla dzieci pod hasłem „W świecie baśni i legend mazurskich”.
Więcej-->
Ferie (3)
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ  DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ  W RODZINIE

Dodano w dniu 01.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 01.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 15.02.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020 ( M.P.  z 2013r. poz. 1024). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).
Więcej-->
Więcej-->
Szanowni Państwo

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. realizuje projekt pn:
"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"
którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna.
Więcej-->
UWAGA !!!
Rozpoczynają się spotkania szkoleniowe, doradcze  oraz  informacyjne skierowane do osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej bądź ekonomizacją podmiotu ekonomii społecznej.
Obchody "I Gminne Dni Trzeźwości"
W dniach od 9 do 13 lutego 2017 r. na terenie gminy Piecki odbyły się  " I Gminne Dni Trzeźwości ".
Przy organizacji tych obchodów współpracowali członkowie Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań" w Mrągowie,Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji"Pegaz" ,Zespół Szkół,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ,a także Parafia p.w. MB Różańcowej w Pieckach.
    Dnia 11 lutego obchodziliśmy 20 lecie grupy samopomocowej AA w Pieckach. W uroczystościach uczestniczyło około 200 osób z terenów Północnej Polski.Jeszcze raz dziękujemy władzom Gminy za możliwość zorganizowania tych uroczystości.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki za podjęcie inicjatywy zorganizowania obchodów "I gminnych Dni Trzeźwości",pomoc przy pozyskaniu lokalnych sponsorówi osobisty udział w uroczystości,a także do Gminnej Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prezes Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Przystań"
Sztyblewski Mariusz
Akcja „ Pomóżmy Bezdomnym”
W nocy z 8 na 9 lutego 2017r na terenie Gminy Piecki odbyło się organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Gminnym koordynatorem badań liczby osób bezdomnych został wyznaczony przez Wójta Gminy Piecki pracownik socjalny Monika Bijaczewska
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań:
wyłonienie specjalisty do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, - wyłonienie specjalisty do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i rozwijających zainteresowania w świetlicy wiejskiej w Lipowie.


Dodano w dniu 16.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 16.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
WAMA - COOP - zaproszenie
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Realizacja zadań w:
PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

a) Instruktor zajęć teatralno-muzycznych i animacyjnych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach.

Dodano w dniu 24.02.2017 - Zapytanie Ofertowe
Dodano w dniu 24.02.2017 - Oferta
Dodano w dniu 9.03.2017 - Protokół z otwarcia ofert
Dodano w dniu 13.03.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Więcej-->
Sprawdź jakie uprawnienia przysługująci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
„Bezpieczny i Aktywny Senior” tak nazywa się kampania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, ich aktywizacja, ochrona interesów osób starszych jako konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
Kampania ma za zadanie podnieść świadomość na temat znaczenia udziału seniorów w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego wizerunku starości, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższego zachowania samodzielności.
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE PIECKI
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z założeniami  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach w maju 2016r.,odbył się cykl szkoleń w ramach PROGRAMU ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców" ,poprowadzonych przez wojewódzkiego koordynatora w/w programu .
Szkola dla rodzicow
PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY
dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin
oraz osób dotkniętych problemami przemocy prowadzony
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
„Alimenty wspólna sprawa!”
-  kampania społeczna z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
RPO _ alimenty
Więcej-->
Więcej-->
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
OGŁOSZENIE

W dniach 13, 14, 18 i 21 kwietnia 2017 świetlica „Mrowisko”
w Nawiadach  będzie czynna w godz od 9.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy
„Leśne Żuczki”

Gromada zuchowa „Leśne Żuczki” przygotowała paczkę świąteczną dla jednej z rodzin ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach. Wręczyła ją pod opieką pani Renaty Minkiewicz wraz z życzeniami wielkanocnymi.
                                                                                                          Zuchy „Leśne Zuczki”
Lesne Zuczki
Dzień Myśli Braterskiej

W sobotę 25.02.17 obchodziliśmy na zbiórce zuchowej „Dzień Myśli Braterskiej”. Druhna Renata przybliżyła nam korzenie tego święta. Po złożeniu życzeń, wykonaliśmy plakat o tej samej tematyce. Następnie podzieliliśmy się na 2 szóstki i udaliśmy się na zwiad po okolicy.
Dzien mysli braterskiej (1)
Więcej-->
Warsztaty „Rodzina- wspólnota”
                
Dnia 08.03.17 w Dniu Kobiet odbyły się warsztaty „ Rodzina- wspólnota”. Udział w zabawie wzięły mamy dzieci ze świetlicy „Mrowisko”. Dzieci wraz z opiekunkami: Renatą Minkiewicz i Justyną Giers przygotowały ciekawe zabawy i poczęstunek dla gości oraz drobne upominki własnoręcznie przygotowane.
Więcej-->
Wolontariuszka z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” w konkursie  „Ośmiu Wspaniałych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizował lokalne eliminacje do XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „ Świat na Tak”.
Więcej-->
Spotkanie w  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa  oraz zwiedzanie Sejmu RP

W dniu 5 kwietnia b.r. uczniowie z Zespołu Szkół w Pieckach, przedstawiciele samorządu i grupa rodziców dzieci ze świetlicy wiejskiej w Lipowie  wzięli udział w jednodniowym wyjeździe  do Warszawy, podczas którego zwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Sejm RP. W Centrum Weterana uczestnicy wycieczki, wśród których byli członkowie rodziny Państwa Banach , złożyli kwiaty od Rodziny i wiązankę od Samorządu Gminy Piecki, oraz zapalili znicza pod tablicą z nazwiskiem żołnierza i pod pomnikiem symbolizującym poległych na misjach żołnierzy, oddając w ten sposób hołd żołnierzom,  którzy stracili życie na misjach.
Jednym z poległych był   sierż. Krystian Banach z Lipowa. Zginął 21 grudnia 2011 roku, gdy mina pułapka zabiła całą załogę Rosomaka. Zginęło wówczas pięciu żołnierzy z 20 Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Dla polskiego kontyngentu wojskowego był to najtragiczniejszy zamach w historii misji w Afganistanie. Krystian był najmłodszym polskim żołnierzem, który zginął, miał 22 lata. To była jego pierwsza misja. Pochodził z rodziny wielodzietnej, a swoim wyjazdem chciał wesprzeć rodzinę, był świetnym chłopakiem, kolegą, bratem, synem - tak wspominają go znajomi.
Więcej-->
Centrum weterana (10) Centrum weterana (19)
8 wspanialych (3)