----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
-----------------------------------------------------------
Projekt systemowy
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki"         
       
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć
w zakładce
-Projekt systemowy-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
-----------------------------------------------------
AKTUALNOŚCI

PROJEKT 2014

Zaproszenie do udziału w projekcie
" Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" 
                 współfinansowanym ze środków EFS w ramach POKL.   
                                                                                                      
                                                                                         WIĘCEJ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statut GOPS Piecki
-------------------------------------------------------
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
-------------------------------------------------------
Portal Funduszy Europejskich
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
KAPITAL_LUDZKI
logo_ueefs_lewastrona1
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/201/14 Rady Gminy w Pieckach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 2014r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego p.n. 
Kampania profilaktyczno-informacyjna pod hasłem Bezpieczeństwo i ochrona osób przebywających na wodach jeziora MOKREGO BIAŁEGO I WĄGIEL w Gminie Piecki w ramach realizacji działań skierowanych do osób zagrożonych problemami uzależnień.
10.04.2014 r.
OTWARTY KONKURS OFERT
ZAŁĄCZNIKI
6.05.2014 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7
Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania publicznego pn. Kampania profilaktyczno-informacyjna pod hasłem "Bezpieczeństwo i ochrona osób przebywających na wodach jeziora Mokrego, Białego i Wągiel w Gminie Piecki" w ramach realizacji działań skierowanych do osób zagrożonych problemami uzależnień. Działanie realizowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.05.2014 r.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
8.05.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące treści SIWZ na wykonanie usługi pn.  "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej  w ramach projektu systemowego "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego  w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. ".
9.05.2014 r.
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W SIWZ
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące treści SIWZ na wykonanie usługi pn.  "Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
12.05.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
Protokół z otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na przetargnieograniczony dot.
"Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."

13.05.2014 r.
Protokół z otwarcia ofert
21.05.2014 r.
Zawiadomienie
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: zmiany  terminu na uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) oraz dokumentów w celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp)  w związku z realizacją przetargu nieograniczonego p. n.  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
04.06.2014 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na realizację szkolenia dla sprzedawców
i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy
w gminie Piecki.
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa
Wykaz usług
27.05.2014 r.
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu systemowego - "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
OGŁOSZENIE
23.05.2014 r.
Informacja o wynikach postępowania dla wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania pn. usługa szkoleniowa dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedarzy napojów alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informacja o wynikach postępowania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn.Ograniczenie
bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
05.06.2014 r.
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVI WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
W ramach XVI Warmińsko-Mazurskich DNI RODZINY pod hasłem ,, Rodzina fundamentem życia społecznego" z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano przedsięwzięcia  z elementami profilaktyki podjęte w środowisku lokalnym. Były to festyny rodzinne, połączone z różnego rodzaju konkursami, pokazami, występami zespołów artystycznych a także wszelkiego rodzaju gry i zabawy.
W Cierzpiętach , z okazji otwarcia placu zabaw, odbył się festyn rodzinny dnia 2 maja, w którym uczestniczyło około 150 osób z Cierzpiąt i okolic. Dzieci miały atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni, wszelkiego rodzaju zabaw zwieńczonych ogniskiem przy którym uczestnicy mogli upiec kiełbaski i poczęstować się cistami domowego wypieku.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Parafialny Zespół Caritas w Pieckach
już drugi rok z kolei przy współpracy z Zarządem Osiedla PRL i GOKSiR ,,Pegaz" w Pieckach zorganizował na stadionie w Pieckach Dzień Dziecka. Przeprowadzono mnóstwo ciekawych konkurencji sportowych, w których brały udział zarówno maluchy jak i starsze dzieci, a nawet dorośli. Odbył się tez konkurs plastyczny pn ,,MAMA, TATA I JA" zawierający elementy profilaktyki uzależnień. W przerwie między konkurencjami miał miejsce pokaz gaszenia pożaru przez ekipę Straży Pożarnej. Wszystkie dzieci biorące aktywny udział w zabawach i konkursach otrzymały dyplomy, nagrody a najlepsi z najlepszych - medale. Dla wszystkich dzieci a było ich ponad 300 udostępniona była bezpłatnie zjeżdżalnia, karuzela i trampolina, przejazd bryczką konną, malowanie twarzy a do tego mnóstwo słodkości: domowe ciasto i kompot, ciasteczka, wata cukrowa oraz lody. Impreza dla naszych dzieci współfinansowana została ze środków GKiRPA, Urzędu Gminy, GOKSiR ,,Pegaz", jak tez ludzi dobrej woli.
W Szkole Podstawowej w Nawiadach wspólnie ze Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą ,,Mrowisko" zorganizowano Dzień Dziecka 4 czerwca dla 140 uczniów. Był to festyn rekreacyjno-sportowy ,,Aktywnie i z głowa po zdrowie" . Dzień ten minął pod znakiem zabaw sportowych, konkursów oraz tańca. Klasy rywalizowały między sobą w wielu śmiesznych konkurencjach. Klasy IV-VI rozgrywały również międzyklasowy turniej piłki nożnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs tańca, w którym uczestniczyli uczniowie z klas 0-VI. Wszyscy tancerze otrzymali nagrody ufundowane z Rady Rodziców SP w Nawiadach. Po zmaganiach sportowych był czas, aby posilić się. Poczęstunek zorganizowano przy udziale GOPS w Pieckach ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Rady Rodziców. Niemal przez cały czas oblegane było stoisko z watą cukrową, którą kręcili rodzice uczniów. Podczas festynu wszyscy mięli możliwość pomalowania sobie twarzy w specjalnym stoisku, obok którego szkolny pedagog propagował zdrowy styl życia, wolny od nałogów. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Nie pal przy mnie, proszę" oraz konkurs literacki pod tym samym tytułem.
DSCF3594
DSCF3597
DSCF3609
DSCF3619
DSCF3620
DSCF3622
DSCF3627
DSCF3631
DSCN7412
W Lipowie na Festynie rodzinnym 31 maja  bawiło się wyśmienicie 120 osób (wspólnie dzieci z rodzicami ) uczestnicząc w konkursach plastycznych, występach i wszelkiego rodzaju grach i zabawach. Wystąpił  również  Zespół Ludowy "Pieckowianie", były pokazy ratowniczo-gaśnicze OSP w Pieckach a na koniec wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek. 
DSC09271
DSC09284
DSC09286
DSC09292
DSC09307
DSCF3681
DSCF3719
DSCF3723
DSCF3724
DSCF3725
DSCF3726
DSCF3727
W Krutyńskim Piecku 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka dzieci także z rodzicami uczestniczyły w różnych konkursach, grach i zabawach przy ognisku. Były śpiewy i tańce a na koniec poczęstunek. Ponadto zostały ufundowane ze środków GPPiRPA  nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego.
W Głognie w świetlicy wiejskiej 14 czerwca wspólnie z GOKSiR "Pegaz" zorganizowano festyn rodzinny dla ok. 50 osób . Oprócz zabaw, gier i konkursów dzieci uczyły się jak dekorować ciasteczka domowego wypieku.

W Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach dnia 2 czerwca dla 37 uczniów, 9 rodziców i 7 nauczycieli na terenie szkoły odbyły się rozgrywki sportowe - mecze piłki nożnej i siatkowe, uczniowie kontra nauczyciele oraz miedzy samymi uczniami klasy IV, V i VI, konkurs rzutów do kosza oraz inne gry i zabawy. Dużym powodzeniem cieszył się wyjazd do Parku Linowego w Sychowie, gdzie emocjom i różnego rodzaju przeżyciom nie było końca.
Podobnie było w Dłużcu, gdzie impreza odbyła się 31 maja w Świetlicy Wiejskiej a      7czerwca w Szkole Podstawowej, w której udział wzięły uczniowie szkoły i rodzice, obyły się występy oraz wystąpił zespół ludowy ,,Pieckowianie". Ponadto były pokazy sztuki walki ,,aikido", zawody sportowe, spotkanie z Bractwem Rycerskim, warsztaty ,,decoupage" oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i kiermaszem  domowych ciast. Były takie atrakcje jak: trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, nauka tańca i malowanie twarzy.
W Macharach 30 maja na boisku i świetlicy wiejskiej obyła się impreza dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka. Zabawę uświetnił zespół ,,Iskierka" ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

7 czerwca w Dobrym Lasku odbyła się podobna impreza. Humory dopisywały, dzieci utrzymały poczęstunek a grom i zabawom nie było końca.
W dniu 29 maja w Gimnazjum w Pieckach w ramach Festynu Rodzinnego odbył się konkurs plastyczny i literacki o tematyce prorodzinnej w ramach akcji społecznej ,, Zdrowa i szczęśliwa rodzina". Uczestnikom konkursu za zajęcie pierwszych miejsc ufundowano nagrody ze środków GPPiRPA. Dzieci brały udział w igrzyskach sportowych. Zorganizowano także konkursy tańca między pokoleniowego oraz pokazy rycerskie.
Wszystkie przedsięwzięcia przeprowadzone w sołectwach gminy Piecki w ramach XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny to nie tylko propozycje alternatywnych form spędzenia wolnego czasu ale podkreślenie wagi rozwoju rodziny w rozwoju dziecka oraz wspieranie i promowanie prawidłowego funkcjonowania rodziny, ponieważ w niej skupia się przyszłość każdego człowieka. Niestety wiele rodzin XXI wieku musi borykac się z wieloma trudnościami. Choć to przykre, występują w niej zjawiska negatywne takie jak: przemoc, alkoholizm, ubóstwo. Dlatego tak ważne jest organizowanie takich przedsięwzięć, gdzie pokazuje się piękno rodzin   wielopokoleniowych, które dzięki wspólnym posiłkom i wspólnemu spędzaniu czasu kultywują tradycje.
DSCN6528
DSCN6538
DSCN6547
DSCN6554
DSCN6556
DSCN6558
DSCN6600

OBCHODY XVI WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO" ZORGANIZOWANE NA TERENIE GMINY PIECKI
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza  na przyłączenie się do Kampanii Rzecznika Praw Dziecka "Jestem Mamy i taty"
Kliknij na plakat
Kilka słów na temat Grup Zabawowych działających na terenie gminy Piecki.

W 2013 r. w naszej gminie powstały trzy Grupy Zabawowe w których uczestniczyło w sumie 23 dzieci w wieku od 4 m-cy do 4 lat . W maju 2013 r. powstała grupa  w Lipowie, dwie następne ( w lipiec -sierpień) utworzone zostały w Pieckach i w Dłużcu. W Lipowie zajęcia trwały do końca września. Nasz projekt zakończyliśmy imprezą na którą zaprosiliśmy gości. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Wójt Agnieszka Kurczewska i sołtys wsi Lipowo Adam Paździorek. W Pieckach zakończyliśmy w grudniu, tego dnia odwiedził nas Św. Mikołaj z workiem prezentów. Bardzo ciężko było nam się rozstać. Dzieci z rodzicami bardzo aktywnie uczęszczały na zajęcia,  świetnie się bawiły i miały wiele pomysłów. Mieliśmy nadzieję, że będzie to przerwa tylko do wiosny i tak się stało.
W roku bieżącym również odbywają się zajęcia w miejscowości Lipowo, Stare Kiełbonki i Piecki. Zajęcia trwają 1,5-2 godziny. Rodzice spotykają się raz w tygodniu tj.: Lipowo -  piątek ,godz. 15:00 na świetlicy, Stare Kiełbonki - poniedziałek godz. 14:00 w szkole ( z przerwą na wakacje), Piecki - piątek godz. 16:30 w GOKSiR lub na oś. 35- lecia.
Nasze zajęcia do tej pory przebiegały następująco:
1.przywitanie w kręgu,
2.zabawy ruchowe z chustą animacyjną, z tunelem, piłkami, balonami, zabawy takie jak:
"Chodzi lisek.", "Stary niedźwiedź .". ,
3.prace manualne dziecko i rodzic lub grupowe np.: z masy solnej, z plasteliny, wyklejanki z kolorowych papierów, z chusteczek gastronomicznych, malowanie, kolorowanie, nawlekanie makaronu,
4.omówienie zajęć, zaplanowanie zajęć następnych, pożegnanie
(w miedzy czasie leciała muzyka dla dzieci, robiliśmy zdjęcia, i staraliśmy się aby był chociaż skromny poczęstunek ).
W roku 2013 na zajęcia do każdej grupy zaprosiliśmy również panią psycholog Halinę Sierpińską, były to bardzo miłe i potrzebne zajęcia, rodzice mieli wiele pytań związanych z wychowaniem małych dzieci na które uzyskały pomocne odpowiedzi. Mieliśmy również zaszczyt gościć na zajęciach pana Adama Muracha, który zajmuje się garncarstwem. Dzieci i rodzice mieli okazję sami zrobić wazoniki, skarbonki, miseczki, kubeczki itp. Zdjęcia są najlepszym na to dowodem i doskonałą pamiątką.  To jest tylko część zdjęć. Są na nich również starsze dzieci, ale skoro przyszły to nie mieliśmy  sumienia ich wyprosić.:).


Zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w zajęciach.

Justyna Bzura- Niksa
(animatorka Grup Zabawowych)

Projekt realizowany jest w ramach prowadzonej przez GOPS w Pieckach Kampanii profilaktycznej ,, Odpowiedzialni Rodzice- Szczęśliwe Dzieci" i dofinansowany z funduszy ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy domowej"                                                                                                     
SDC17450
SDC17451
SDC17452
SDC17457
SDC17461
SDC17462
SDC17471
SDC17474
SDC17475
SDC17478
SDC17486
SDC17491
SDC17495
SDC17496
SDC17500
SDC17501
SDC17507
SDC17526
SDC17602
SDC17621
SDC17645
SDC17646
SDC17652
SDC17748
SDC17753
SDC17755
SDC17802
SDC17803
SDC18098
SDC18100
SDC18101
SDC18102
SDC18103
SDC18104
SDC18107
SDC18219
SDC18221
Szkolimy sprzedawców napojów alkoholowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach,  w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował w dniu 14 lipca 2014r. szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów  sprzedaży napojów alkoholowych, które odbyło się w GOKSiR "Pegaz" w Pieckach. Na szkolenie zostało zaproszonych 60 osób. Szkolenie dotyczyło kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w świetle obowiązującego prawa. Do przeprowadzenia spotkania skłoniły niepokojące wyniki przeprowadzonych w kraju kontroli NIK, RIO i PIH. Ponieważ w naszej gminie planowane są kontrole, które przeprowadzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pieckach ( w okresie lipiec- wrzesień 2014r. ). Szkolenie miało na celu zapoznać sprzedawców z nowymi przepisami i konsekwencjami z nieprzestrzegania prawa w tym zakresie.
Szkolenie przeprowadziła dr Teresa Kobrzyńska- ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, dyrektor Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają stosowne zaświadczenia. Zagadnienia jakie były poruszane  m.in. przepisy prawne regulujące obrót napojami alkoholowymi- o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy, aby działać zgodnie z tymi przepisami, zakres i zasady kontroli, uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy oraz osób kontrolujących, wyroki sądów-Naczelnych Sądów Administracyjnych, rekomendacje NIK i RIO mają poprawić działania podejmowane przez gminę na rzecz realizacji obowiązującego prawa w obszarze handlu alkoholem.
Szkolenie sfinansowano z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki.  Przedsiębiorcy nieobecni na szkoleniu  otrzymają, od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach, informację dotyczącą omawianych spraw oraz planowanych kontroli, (w tym sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w składanych przez przedsiębiorcę do 31 stycznia każdego roku oświadczeniach o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, które są podstawą do naliczenia opłaty, porównanie kwoty w oświadczeniu z raportem kasowym).Podanie niezgodnej z raportem kasowym kwoty może skutkować konsekwencjami, z cofnięciem zezwolenia włącznie (art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Realizator: Wilekopolska Fundacja ETOH
14.07.2014 r.
Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

W dniu 15 lipca 2014r. odbyło się szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, również sfinansowane ze środków gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeprowadzone przez Panią dr Teresę Kobrzyńską, które dotyczyło kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto omówiono jak należy realizować gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ocenie NIK i RIO- jak uniknąć błędów, zadania komisji a także procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego dobrowolnego i sądowego.

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Realizator: Wilekopolska Fundacja ETOH
15.07.2014 r.
IMG_0456
IMG_0457
IMG_0436
IMG_0438
IMG_0439
IMG_0442
16.07.2014 r.
Szkolenie liderów aktywnych w lokalnym środowisku.


Dnia  16 lipca 2014r. odbyło się szkolenie dla animatorów czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Byli to głównie  liderzy działający w lokalnym środowisku ( sołtysi, radni i wolontariusze), zaangażowani  w organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Celem szkolenia było stworzenie lokalnej koalicji na rzecz  podejmowanych działań profilaktycznych oraz zachęcenie, szczególnie dzieci i młodzież do aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi. W szkoleniu uczestniczyło 25 osób.

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Realizator: Wilekopolska Fundacja ETOH
IMG_0514
IMG_0515
IMG_0516
IMG_0521
CZERWIEC, LIPIEC

Zakończono realizację treningu interpersonalnego w wymiarze 40h łącznie, dla dwóch grup po dwanaście osób. Trening pozwolił na analizę własnego potencjału, wzmocnił motywację do działania uczestników, rozwinął takie umiejętności jak swobodne komunikowanie się czy asertywność w zachowaniu.
Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizacje kursów zawodowych zgodnie z wcześniejszymi założeniami projektowymi.

Koordynator projektu:
Marta Deptuła
IMG_0371
IMG_0372
IMG_0373
IMG_0374
IMG_0376
Zrealizowano zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dwóch grup po 12 os w wymiarze 40h łącznie. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne mające na celu podniesienie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
DSCF0175
DSCF0189
DSCF0191
DSCF0192
DSCF0194
DSCF0196
DSCF0197
DSCF0201
DSCF0202
DSCF0205
IMG_0386
Przeprowadzono kurs z zakresu samoobrony dla dziesięciu osób w wymiarze 15h. Celem kursu było nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy w zakresie skutecznej samoobrony w sytuacjach zagrożenia, oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności obrony przed atakiem innej osoby.
IMG_0505
IMG_0470
IMG_0471
IMG_0475
IMG_0476
IMG_0477
IMG_0480
IMG_0484
IMG_0505
IMG_0508
IMG_0509
Zrealizowano trening kompetencji wychowawczych i pedagogicznych dla 12 osób w wymiarze 20h. Tematyką kursu była komunikacja w relacji rodzic-dziecko, nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem, umiejętność modyfikowania niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy.
IMG_0524
IMG_0525
IMG_0526
IMG_0527
IMG_0528
IMG_0529
Przeprowadzono warsztaty aktywizacji zawodowej dla 2 gr. po 12 os. łącznie 60 godz. oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Warsztaty umożliwiły podniesienie preferencji zawodowych i społecznych uczestników projektu, wskazały jakie są aktywne formy poszukiwania pracy. 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7
19.08.2014 r.
ROWER DLA KAŻDEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Fundacja Eco Textil "Od was dla was" rozpoczyna realizację nowego programu "Rower dla każdego dziecka niepełnosprawnego". Co miesiąc obdarowywanych będzie 20 osób potrzebujących z terenu całej Polski.

Kontakt dla zainteresowanych: tel. 600-854-648, email: fundacja@ecotextil.pl

rower dla kazdego dziecka niepelnosprawnego
Odpowiedzi na pytania zamawiającego dot treści SIWZ na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
25.08.2014 r.
Odpowiedzi na pytania Zamawiającego
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ na przeprowadzenie kursów zawodowych  w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
25.08.2014 r.
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
25.08.2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przystąpił do realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin przyjętej rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014r., realizowanej pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Czym jest Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny (KDR) - tak określa się jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program. Najczęściej Karta Dużej Rodziny jest elementem - jednym z kilku - realizacji szerszych samorządowych programów i strategii rozwoju, np.: programu rozwoju społecznego, włączenia społecznego, polityki rodzinnej.
Ze względu na podmiot realizujący oraz zasięg terytorialny wyróżnić można karty:
osamorządu szczebla podstawowego (gminnego,miejskiego oraz powiatowego);
osamorządu regionalnego (województwa);
oogólnokrajowe.
Więcej informacji nt. Karty Dużych Rodzin na stronie internetowej http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/karta-duzej-rodziny.
Na terenie gminy Piecki realizatorem programu Karta Dużej Rodziny zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Piecki z dnia 20 czerwca 2014r., jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.  lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, Plac l Maja 6, 11-710 Piecki (pokój nr 6).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zamierza przystąpić do realizacji samorządowego Programu Karty Dużej Rodziny, w związku z czym zachęcamy lokalnych przedsiębiorców, sponsorów do współpracy w tym zakresie : Więcej informacji na stronie internetowej - http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/karta-duzej-rodziny/wspolpraca-samorzadow/.
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
-----------------------------------------------------------
27.08.2014 r.
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
Zawiadomienie o zmianach w SIWZ
02.09.2014 r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
11.09.2014 r.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - pliki do pobrania

1. Co oferuje Karta Dużej Rodziny ?
2. Karta Dużej Rodziny - Wzór karty
3. Wzór wniosku o wydanie karty
4. Logo Karty Dużej Rodziny
O G Ł O S Z E N I E O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.09.2014 r.
ZMIANA SIEDZIBY GOPS PIECKI

Uprzejmie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zmienił swoją siedzibę w związku z czym podajemy aktualny adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ul. Zwycięstwa 35/2
11-710 Piecki
Zmianie uległ także numer telefonu do biura zajmującego się projektem "Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki. Aktualnie jest to (89) 741-38-90.
Zmainie uległ także nr faxu GOPS Piecki (89) 741-38-90
30.09.2014 r.
HARMONOGRA SPOTKAŃ ANIMATORA GRUP ZABAWOWYCH
SPOTKANIA GRUP ZABAWOWYCH:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
                                   
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4A
Załącznik 5
Załącznik 6

Załącznik 7
07.11.2014 r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiotem zamówienia jest usługa o nazwie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego - Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1."
18.11.2014 r.
26.11.2014 r.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pn. Ograniczenie bezrobocia i sfery wykluczenia społecznego w gminie Piecki" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dokonania oceny formalno prawnej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"
27.11.2014 r.
Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
Oferta
Zapytanie cenowe
Korekta zapytania cenowego
na dokonanie oceny formalno-prawnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"
02.12.2014 r.
Korekta zapytania cenowego
                                                       Apel z okazji obchodów
                                               Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
                                                     w Zespole Szkół w Pieckach

    
  Dzień 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Grupa Wolontariuszy ,, Pomocna Dłoń" z  Zespołu Szkół w Pieckach, współpracująca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowała  apel. 
W tym uroczystym spotkaniu udział wzięła społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, wśród których była Pani Jadwiga Pietrzykowska Dyrektor Zespołu Szkół w Pieckach, Wicedyrektor Gimnazjum Pan Tomasz Żbikowski, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pani  Teresa Grzywacz, Pani Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz Pani  Marta Deptuła pracownik GOPS współpracujący na co dzień z wolontariuszami. Przy wsparciu swojego opiekuna Pani Moniki Mazur nauczyciela  Zespołu Szkół w Pieckach , młodzież przygotowała program artystyczny oraz prezentację z wydarzeń w których ,, Pomocna dłoń" brała aktywny udział.
Miłym akcentem spotkania było wystąpienie Pani T. Nowackiej, która w imieniu własnym i pracowników GOPS podziękowała wolontariuszom, opiekunom i dyrekcji szkoły za podjętą w 2012 r. współpracę , oraz za otwartość i chęć działania. Przekazała również życzenia od  Pani Wójt Agnieszki Kurczewskiej, list skierowany do Wolontariuszy przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, oraz  życzenia od Redakcji  Radia Olsztyn,  która  w  programie poświęconym obchodom Dnia Wolontariusza wspomniała również wolontariuszy z Piecek.
Dla każdego wolontariusza ważne jest, aby czuł się potrzebny, zauważony i doceniony, dlatego dzisiejsze święto jest ważnym wydarzeniem, a zorganizowane spotkanie daje możliwość podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc drugiemu człowiekowi, oraz propagowania idei wolontariatu. Mamy nadzieję, ciepła atmosfera towarzysząca tej uroczystości, przełoży się na zachęcenie nowych osób chętnych do wspólnego działania, które zasilą Grupę Wolontariuszy.
08.12.2014 r.
DSC_5079
DSC_5102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.12.2014 r.
Dotyczy zapytania ofertowego na dokonanie oceny formalno prawnej postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na "Przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"

Ze względu na to, iż ceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na dokonanie oceny formalno prawnej postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na "Przygotowanie i dostawę posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki".  przekraczają kwotę przeznaczoną na realizacją w/w zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach unieważnia postępowanie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Mikołajowo-opłatkowy wieczór seniorów

W sobotę (6.12) w Pieckach, w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy choince i pięknie przybranych stołach, odbyło sie spotkanie opłatkowe seniorów, zorganizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, Zarząd Gminy w Pieckach.
Prezes SDW witając gości i seniorów podkreśliła zbieżność daty spotkania z dniem św. Mikołaja. Przypomniała również, że wspomnienia lat dziecinnych przedwojenne, wojenne i powojenne zapisały się w pamięci Dzieci Wojny w barwach szarych oraz smutnych nastrojach. Teraz, w dojrzałym wieku, takie spotkania możemy przeżywać radośnie i kolorowo.
W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób. Wśród gości byli wójt gminy Piecki, przewodniczący Rady i przedstawiciel radnych gminy, ks. Antoni - kapelan SDW w Pieckach i jednocześnie członek zespołu "Iskierka Nadziei", ks. Maciej - wikariusz parafii Piecki, dyrektor Zbiorczej szkoły w Pieckach, kierowniczka GOPS, Zarząd SDW z Mrągowa, prezes Polskiego Związku Niewidomych z Mrągowa oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej.
Uczestników spotkania odwiedzili Mikołaje ze słodkościami, a potem fotograf zrobił wspólne zdjęcie. Były kolędy, świąteczne życzenia i prezenty. Smakowano zupę grzybową, pierogi, barszcz, śledzie, sałatki warzywne, różne rodzaje ciast, popijając to herbatą lub kawą.
Zespół "Iskierka Nadziei", przy akompaniamencie instruktor muzyki, dał koncert pastorałek, zakończony najsłynniejszą kolendą świata - "Cicha Noc". Ksiądz Antoni grał na akordeonie melodie znanych pastorałek i kolęd, które wspólnie śpiewali uczestnicy spotkania.
Ten wyjątkowy trwający cztery godziny opłatkowo-mikołajkowy wieczór, z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.
Źródło: olsztyn24.com
08.12.2014 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mikolajowo 1
mikolajowo 2
mikolajowo 3
mikolajowo 4
mikolajowo 5
mikolajowo 6
mikolajowo 7
mikolajowo 8
mikolajowo 9
mikolajowo 10
07.11.2014 r.
                                                                                        Akcja "Schematom Stop" w Pieckach

W Pieckach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się piknik rodzin zrealizowany w ramach projektu Schematom Stop, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, a jednym z partnerów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Więcej o projekcie, który pomaga między innymi mieszkańcom gminy Piecki, w materiale video.
Źródło: mragowo24.info
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Otwarcie nowej siedziby GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zamienił starą i zniszczoną siedzibę na gruntownie wyremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Zwycięstwa. W piątek 31 października odbyło się uroczyste otwarcie siedziby jednostki, z której rocznie korzysta blisko 2,5 tysiąca mieszkańców.

Więcej w materiale filmowym
03.11.2014 r.
otwarcie gops
                                                                                         Szanowni Mieszkańcy Gminy Piecki

Z przyjemnością informuję, iż 8 grudnia b.r. o godz. 9 00 w GOPS w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 35/2 odbyło się pierwsze seminarium, rozpoczynające realizację projektu  "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" , którego celem  jest integracja działań lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziców.
            Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki w ramach porozumienia podpisanego z Wójtem Gminy Piecki. Projekt realizowany jest  od października 2014 r. do kwietnia 2016 r. W ramach projektu przewiduje się min.:
1)Przeprowadzenie (grudzień 2014 r. - maj 2015 r.) 5 dni seminariów dla 20 przedstawicieli gminy
2)Przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji, diagnozy potrzeb dzieci i rodziców
3)Wypracowanie 2- letniego planu działań i harmonogramu (kwiecień)
4)Zorganizowanie 2- dniowej wizyty partnera projektu z Norwegii (10 przedstawicieli gminy Piecki spotka się z Norwegami w gminie Rawa Mazowiecka)
5)Przygotowanie lokalnych animatorek rodziny i animatorek zajęć dla dzieci w ramach 5-dniowego szkolenia (5 osób z wykształceniem wyższym kierunkowym lub 2 letnim stażem pracy z rodzinami w kryzysie)
6)Spotkanie podsumowujące realizację projektu
7)Opracowanie poradnika ,,Lokalny system wsparcia rodzin z małymi dziećmi" zawierającego dobre praktyki z gmin realizujących projekt
Do udziału w projekcie zaprosiliśmy przedstawicieli różnych grup społecznych min.: przedstawicieli samorządu  gminy, NGO, oświaty, kultury, pomocy społecznej i rodziców. Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji". Bliższe informacje o projekcie na stronie Fundacji: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/nio
Zapraszamy do udziału w projekcie

Teresa Nowacka
Kierownik GOPS w Pieckach - lokalny koordynator projektu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.12.2014 r.
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           Rada sd. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim
W dniu 9 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim, który powołany został Uchwałą Zarządu Powiatu Mrągowskiego w 2014 r. Zespół jest organem konsultacyjno - opiniodawczym i inicjatywnym Zarządu Powiatu Mrągowskiego.W realizacji zadań Zespół współpracuje z Inkubatorem Ekonomii Społecznej w Mrągowie.
Podczas spotkania, pracowano nad założeniami i celami Programu na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym powiecie na lata 2015 - 2020. Obszary programu w ramach których podejmowane będą działania, to:
1) Edukacja i promocja w zakresie ekonomii społecznej
2) Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
3) Tworzenie partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym, pozarządowym i biznesowym
W skład Zespołu wchodzi 14 osób, są to przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej, urzędu pracy oraz organizacji pozarządowych.
Społeczną funkcję Przewodniczącej Zespołu pełni Teresa Nowacka - Kierownik GOPS w Pieckach.
11.12.2014 r.
rada 1
rada 2
rada 3
rada 4
                                           GRUPA WSPARCIA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY
W dniu 11 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie Grupy wsparcia skierowanej do dziewięciu rodzin z gminy Piecki, objętych usługą asystenta rodziny. Spotkanie zorganizowane zostało w formie warsztatów. Uczestnicy wykorzystywali ozdoby choinkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia, poznali różne techniki ich wykonywania. Wszyscy spędzili miło czas na robieniu bombek i stroików świątecznych oraz dzieleniu się doświadczeniami w radzeniu sobie z problemami życia codziennego.

Asystent rodziny
Katarzyna Skrajna
IMG_0732
IMG_0730
IMG_0733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.12.2014 r.
                                              PRZETARG NIEOGRANICZONY
                    "Przygotowanie  i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół
                                       na terenie gminy Piecki"Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
17.12.2014 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------