----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
-----------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
-----------------------------------------------------
Statut GOPS Piecki
-------------------------------------------------------
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
-------------------------------------------------------
Portal Funduszy Europejskich
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVI WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
-----------------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ASYSTENTA RODZINY
08.01.2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do składania oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015 w ilości 11.000 l
dla GOPS Piecki   
29.01.2015 r.
Ogłoszenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania oferty cenowej
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,asystenta rodziny" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach realizacji

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ( realizowanego przez MIPS)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ,,asystenta rodziny"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.01.2015 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE

o wyborze nakorzystniejszej oferty cenowej na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2015
11.02.2015 r.
Wybór nakorzystniejszej oferty
Międzypokoleniowe spotkanie w GOPS z okazji Dnia Babci i Dziadka

W dniu 21 stycznia 2015 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka, w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się uroczyste  spotkanie seniorów.
Współorganizatorami  spotkania  byli uczestnicy amatorskiej grupy teatralnej ,, Iskierka Nadziei" pod przewodnictwem Pani Zofii Chrostek. Na to uroczyste spotkanie przygotowane zostały specjalne, wykonane ręcznie zaproszenia, które otrzymały osoby  objęte usługami opiekuńczymi GOPS. Spotkanie przebiegało w radosnej i ,, śpiewającej" atmosferze. Gościem spotkania była  Pani Agnieszka Kurczewska Wójt Gminy Piecki. Bardzo miłym akcentem okazała się wizyta dzieci ze świetlicy opiekuńczo -wychowawczej ,, Mrowisko" w Nawiadach. Przygotowały one krótki program artystyczny oraz rozdały wszystkim Babciom zrobione przez siebie ,, bibułkowe kwiatki". Do udziału w spotkaniu włączyła się również młodzież gimnazjalna działająca w Punkcie Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń"  przy GOPS w Pieckach. Było to prawdziwe międzypokoleniowe spotkanie seniorów i juniorów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne spotkania seminaryjne w GOPS w Pieckach, w ramach projektu  "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem"

W dniu 23 stycznia 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach odbyło się drugie (z cyklu  trzech ) spotkanie  seminaryjne  przedstawicieli placówek oświatowych, samorządu lokalnego, pomocy społecznej i rodziców  zorganizowane w ramach realizacji projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" , którego celem  jest integracja działań lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziców. Podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Dorotę Bregin  trenerkę Fundacji Komeńskiego, analizowano obecną sytuację małych dzieci i sporządzono diagnozę potrzeb dzieci i rodziców w obszarze edukacji i wychowania małych dzieci. Celem tych spotkań jest wypracowanie 2- letniego planu i harmonogramu działań na rzecz małych dzieci i ich rodziców.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się w GOPS w Pieckach 27 lutego 2015 r.
            Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki. Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji". Bliższe informacje o projekcie na stronie Fundacji: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/nio.
Szkolenie w GOPS w Pieckach n.t. ,, Jak założyć spółdzielnię socjalną"?

Od września 2014 r. w ramach podpisanego porozumienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, w siedzibie GOPS w Pieckach odbywają się systematyczne dyżury pracownika  Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie podczas których można uzyskać informację nt. szeroko pojętej ekonomii społecznej i poznać zasady tworzenia  podmiotów  ekonomii społecznej.                            
Z inicjatywy Kierownika IES Pani Jolanty Mojzych i Pani  Agaty Jabłonka, w dniu 3 lutego 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach zorganizowane zostało ( bezpłatne) otwarte  szkolenie ,, Jak założyć spółdzielnię socjalną?". Do uczestnictwa w szkoleniu pracownicy GOPS zaprosili osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz  osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej. Fachową wiedzę na temat tworzenia spółdzielni socjalnych przekazał nam Pan Emil Słodownik doradca z zakresu ekonomii społecznej pracujący w ramach projektu IES ( z Malborka). Poza przekazanymi  informacjami dyskutowano na temat potrzeb jakie posiada gmina Piecki w zakresie usług opiekuńczych ( małe dzieci, osoby starsze) oraz innych usług społecznych. Udział w  spotkaniu wzięło około 20 osób. Szkolenie zorganizowane było w ramach programu reintegracji zawodowej ,prowadzonego przez Klub Integracji Społecznej działający w strukturach GOPS w Pieckach.
Pracownikom Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie dziękujemy za partnerską współpracę, pełnione cykliczne dyżury w punkcie konsultacyjno - informacyjnym dot. ekonomii społecznej w GOPS w Pieckach  oraz pomoc przy organizacji tego  szkolenia.
Inkubator  Ekonomii Społecznej funkcjonuje w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE realizowanego przez Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielczości  i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

Kierownik GOPS - Teresa Nowacka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
,, ABC przedsiębiorczości" - szkolenie organizowane  w GOPS w Pieckach

W ramach podjętej przez Kierownika GOPS  w Pieckach współpracy z Lokalną Grupą Działania ,, Barcja"  z powiatu kętrzyńskiego, która realizuje we współpracy z  Fundacją  Wspomagania  Wsi projekt p.n. ,, ABC przedsiębiorczości na wsi II",  w dniach 12-13 oraz 19-20 lutego 2015 r. w świetlicy GOPS w Pieckach odbyły  się   bezpłatne , otwarte  szkolenia dla  z zakresu ,, ABC przedsiębiorczości".
W ramach aktywizacji bezrobotnych  mieszkańców gminy Piecki do uczestnictwa w szkoleniu pracownicy GOPS zaprosili przede wszystkim osoby  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz  inne osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej . Wśród uczestników byli mieszkańcy Piecek i pobliskich miejscowości, wśród których byli również sołtysi  ( właściwie ,, sołtyski" z Głogna i Gant).
Cykl 4- dniowego szkolenia poprowadzili trenerzy z LGD ,, Barcja"  Pani Katarzyna  Kłosowska oraz Pan Leszek Twarogowski., którzy podzielili się fachową wiedzą i aktywizowali uczestników poprzez prowadzenie  ćwiczeń i warsztatów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Udział w  nim wzięło około 30 osób, które na zakończenie otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia . Uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych tego typu szkoleniach, które będą organizowane w ramach programu reintegracji zawodowej ,prowadzonego przez działający w strukturach GOPS w Pieckach Klub Integracji Społecznej.
Lokalnej Grupie Działania ,, Barcja" dziękujemy za możliwość skorzystania ( sąsiedzkiego) z udziału w programie.

Kierownik GOPS - Teresa Nowacka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do Klub Seniora w świetlicy GOPS w Pieckach
           
W każdą środę od  godz. 12 do godz. 15  świetlica GOPS w Pieckach zamienia się w ,, tętniące życiem" miejsce spotkań seniorów. Niezwykle zaangażowana, aktywna  grupa członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny - Koło w Pieckach, systematycznie spotyka się i pod fachowym okiem instruktora zajęć  rozwija i ,, szlifuje" swoje wokalno -aktorskie  talenty.  Grupa ,, Iskierka Nadziei" ( licząca.osób) , której liderką jest pani Zofia Chrostek, w swoim kulturalnym dorobku posiada ,, niezliczoną ilość" występów lokalnych i regionalnych.
Jest nam ogromnie miło, że seniorzy na stałe zagościli w naszej świetlicy. Każde spotkanie z gronem tak wspaniałych osób, emanujących  niespożytą energią, jest dla nas czymś wyjątkowym, dającym  energię  i przekonanie, że ,, prawdziwe życie"  zaczyna się po.. 70 -tce.
Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i dalszych sukcesów.
Osoby chętne do udziału w spotkaniach seniorów serdecznie zapraszamy do GOPS  ( świetlica) w każdą środę w godz. 10 00 - 12 00 na spotkania integracyjne organizowane dla  osób starszych, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz miło spędzić czas przy ,, kawie , herbacie i ciasteczkach"   lub w godz. 12 00 -15 00 na zajęcia grupy ,, Iskierka nadziei".

Z wyrazami szacunku  - Kierownik GOPS Teresa Nowacka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy na spotkania Grupy Zabawowej prowadzonej w świetlicy  GOPS

W każdy poniedziałek w godzinach 10 00-12 00 w świetlicy GOPS w Pieckach organizowane są spotkania Grupy Zabawowej. Do udziału zapraszamy rodziców z małymi dziećmi ( od 1 do 4 lat). Spotkania prowadzone są przez animatorkę zajęć dla dzieci, która organizuje wspólne zabawy mające na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych młodych rodziców i umożliwiające obserwowanie dziecka w sytuacjach wspólnej zabawy z rówieśnikami.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują gratis słodki poczęstunek.

Program Grup Zabawowych realizowany i finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Spotkanie przedstawicieli gminy Piecki z partnerami projektu z Norwegii w Rawie Mazowieckiej.

W dniach 1-3 marca 2015r. grupa przedstawicieli samorządu  gminy, oświaty, kultury i pomocy społecznej weźmie udział w 2- dniowej wizycie z partnerami projektu "Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem" z Norwegii w gminie Rawa Mazowiecka. W programie spotkania przewidziane są wizyty studyjne w placówkach wsparcia dziennego organizujących zajęcia dla dzieci i rodziców.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie przygotowanie lokalnych animatorek rodziny i animatorek zajęć dla dzieci w ramach 5-dniowego szkolenia , w którym udział weźmie 5 osób z gminy Piecki, które w wybranych miejscach gminy poprowadzą cykl spotkań z rodzicami i zajęć dla dzieci.
Na zakończenie projektu opracowany zostanie poradnika ,,Lokalny system wsparcia rodzin z małymi dziećmi" zawierającego dobre praktyki z gmin realizujących projekt.
            Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie, lokalnym  koordynatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. Udział w projekcie biorą 4 gminy w Polsce: Rawa Mazowiecka, Zarzecze, Przeworsk oraz Piecki. Projekt  współfinansowany  jest  z Funduszu EOG w ramach programu ,,Obywatele dla Demokracji". Bliższe informacje o projekcie na stronie Fundacji: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/nio.

Teresa Nowacka Kierownik GOPS w Pieckach
lokalny koordynator projektu
AKTUALNOŚCI 2015
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0885
IMG_0895
IMG_0902
IMG_0905
IMG_0912
IMG_0916
IMG_0917
IMG_0931
IMG_0939
IMG_0944
IMG_0704
IMG_0707
IMG_0954
IMG_0959
IMG_0977
IMG_0979
IMG_0981
IMG_0987
IMG_0992
IMG_1025
IMG_1027
IMG_1033
IMG_1059
IMG_0971
IMG_0973
IMG_0975
IMG_0680
IMG_0681
DYŻURY PRACOWNIKA
Inkubatora Ekonomii Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
- spółdzielnie socjalne
- forma przeciwdziałania bezrobociu
- prowadzenie działalności gospodarczej

LUTY 3 i 10
MARZEC 3 i 10
KWIECIEŃ 14 i 21
Inkubator
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GZ 1
GZ 2